همکاری با ما

شرایط همکاری

داشتن فهم علمی

شناخت و علاقه به این سبد کالا جزو شروط لازم و اولیه در همکاری می باشد

خواهشمندست جهت هرگونه بررسی در پیرامون صحت عواملین فروش در سطح کشور از دفتر مرکزی تحقیق و استعلام نمائید تا مبادا از عوامل متفرقه و خارج از نمایندگان خرید نماید

شرکت در سطح کشورعوامل پخش با سوابق درخشان را به تمام علاقمندان مصرف کننده برندهای فوق معرفی و حمایت خواهد نمود